A csapat

Sujtó Attila vagyok, elsőéves angol- történelemtanári mesterszakos hallgató. Érdekképviselettel az egyetemen már 2012 tavasz óta foglalkozom, ekkor lettem a BTK Történeti Intézeti Képviseletének szakos érdekképviselője. A BTK HÖK-ben való tevékenységem során voltam az utánpótlásképzés koordinátora, vezettem a HÖK Kommunikációs és Rendezvényszervező Bizottságát, valamint 1,5 éven keresztül az érdekképviselet elnöki tisztségét is betöltöttem. Jelenleg az ELTE HÖK kommunikációs alelnökeként tevékenykedem. Azért pályázom az EHÖK elnöki tisztségére, mert úgy érzem, hogy rendelkezem az ehhez szükséges kompetenciákkal, ismerem a szervezet fő kihívásait és a kellő vezetői tapasztalatnak is birtokában vagyok. Az érdekképviseletben a legfontosabb értékeknek a következetességet, az alázatot és szorgalmat tartom. Munkámat (eddig is) és ezek után is ennek szellemében kívánom végezni.


Dömötör Tamás Albert vagyok, informatikus könyvtárosnak tanulok a bölcsészkaron. Középiskolai tanulmányaim során az idegenforgalom és a vendéglátás felé orientálódtam, majd az érettségi után beleszerettem a film és a tévézés világába, így elvégeztem egy televíziós-műsorgyártó képzést. Gyakran felmerül a kérdés, hogy végül hogyan döntöttem a könyvtáros szak mellett, de mindig is sok különböző téma érdekelt, és ez a tanulmányaimmal sem volt soha másképp – jelenleg is grafikusnak tanulok az egyetemi tanulmányok mellett. Ugyan egyik választott utat sem bántam meg, mégis az első perctől kezdve egyértelmű volt számomra, hogy az ELTE volt életem legjobb döntése, mert itt találtam meg azt a közeget, amiben igazán kiteljesedhettem, és kvázi második otthonomra leltem.

2013 júniusától a BTK HÖK kommunikációs bizottságának online felületekért és arculatért felelős bizottsági tagja voltam, 2014 októberétől pedig az ELTE HÖK közkapcsolati alelnöki tisztségét töltöttem be. Jelenleg az ELTE HÖK rendezvényekért felelős referense vagyok. Megválasztásom esetén az alapszabályban foglalt kötelességeimen túl elsődleges feladatomnak a kabinet munkájának nyilvánosságát és átláthatóságát, valamint az utánpótlásképzés kiemelt ügyként való kezelését tartom.


Balogh Dániel vagyok, 1993. szeptember 17-én születtem Debrecenben. 2012-ben
nyertem felvételt az ELTE Természettudományi Kar kémia szakjára, amelyet 2015-ben sikeresen abszolváltam. Jelenleg elsőéves vegyész mesterszakos hallgató vagyok. A kari közéletbe korán bekerültem, már a második félévben tagja voltam a Választási Bizottságnak, majd mentori munkát végeztem. Másodévesként csatlakoztam a Kari Ösztöndíjbizottsághoz, illetve képviselőnek is megválasztottak, azóta már második ciklusomban dolgozom. Még ebben az évben elindultam a kémia szakterületi koordinátor pozícióért, amelyet ezután másfél évig töltöttem be. 2015 szeptemberétől lettem az ösztöndíjakért felelős biztos, illetve kineveztek a TTK KÖB elnökének is.

Egy ennyire összetett szervezet gazdálkodásának egyik alapvető feltétele a tervezhetőség, melyet a már korábban bevezetett forrásallokációs modell biztosít minden részönkormányzat számára. A következő fontos feltétel, hogy a használt modell segítségével megfelelően osszuk fel a költségvetést, ezért terveim között szerepel a forrásallokációs modell finomhangolása.
A gazdasági ügyeknél nagyon fontos, milyen elvek mentén végezzük feladatunkat. Eddig is a precíz, gyors és következetes munkavégzés híve voltam, és ezt a fajta mentalitást szeretném képviselni az ELTE HÖK Gazdasági Bizottságában is.
A pénzügyek területén mindennél fontosabb az átláthatóság, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, mire költi forrásait a Hallgatói Önkormányzat, ezért munkám során erre is nagy hangsúlyt szeretnék fektetni.


Kolláth Mihály Gábor vagyok, jelenleg ELTE Állam- és Jogtudományi karán tanulok jogász, illetve politológus szakon. Egyetemi tanulmányaim első napjai óta érdekel a hallgatói érdekképviselet, a Hallgatói Önkormányzat munkája, melyben 2014 szeptembere óta veszek részt, kezdetben mint bizottsági tag, később mint online felületekért felelős referens valamint fejlesztésekért és kapcsolatokért felelős alelnök.

A kommunikációs alelnök feladatának, a hallgatók tájékoztatásán túl, véleményem szerint szerves részét képezi az, hogy az Önkormányzat arculatának és kommunikációs csatornáinak folyamatos formálásával, alakításával egy barátibb hangnemben zajló, kétoldalú kommunikációt alakítson ki képviselt és képviselője között. Ennek megfelelően célom a folyamatos tájékoztatás mellett egy új, az eddiginél sokkalta barátságosabb, hallgatóközelibb kommunikáció megteremtése.


Dunka Sarolta Noéminek hívnak, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának másodéves jogász hallgatója vagyok. 2015 áprilisa óta veszek részt aktívan az egyetemi közéletben, 2015 szeptemberében csatlakoztam a kari külügyi bizottsághoz. A külügyi bizottságban eltöltött idő alatt tudatosult bennem mennyire fontos az olyan hallgatók érdekképviselete, akik külföldön folytatnak tanulmányokat az ELTE polgáraként.

Az ELTE HÖK külügyi alelnök elsődleges feladatának azt tartom, hogy a legismertebb felsőoktatási akciót minél több hallgató számára elérhetővé tegye, bővítve a fogadóintézmények számát és kiszélesítve az ösztöndíj-lehetőségeket a hallgatói igényeknek megfelelően. Továbbá szeretném az Erasmus+ program eddig elfeledettnek mondható elemeit (szakmai gyakorlat, kreditmobilitás) visszahozni a köztudatba, összességében pedig fellendíteni a csökkeni látszó mobilitási kedvet. Fontosnak tartom, hogy az egyetem falai közül távozó hallgatók számára olyan ösztöndíj-lehetőségeket mutathassunk fel, amelyek segítségével külföldön folytathatják tanulmányaikat és gyűjthetnek tapasztalatokat. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni azokról a külföldi hallgatóknak szóló lehetőségekről sem, amelyeket az ELTE karain működő diákszervezetek nyújtanak.


Bencze Norbert vagyok, 2012 őszétől az ELTE BTK hallgatója. Szakos hallgatói érdekképviseleti tevékenységem 2013 tavaszán kezdtem, 2013 ősze óta pedig az ELTE BTK HÖK Szociális Bizottságát vezetem. Szintén két és fél éve a Magyar Intézetek Képviseletének elnökeként körülbelül 800 hallgató érdekeiért felelek közvetlenül érdekképviselő-társaimmal. Szociális területen kb. 5000 rendszeres szociális támogatás és több ezer egyéb pályázat elbírálása áll mögöttem, a kari bizottságomban már harmadszor az Esélynap egyik főszervezője, az ifjúságügyi munkaterület megálmodója vagyok, fél éve pedig a HÖOK ösztöndíjműhelyének tagja. Tanulmányaimra is nagy hangsúlyt fektetek, ősszel kezdtem a tanári mesterképzést. Barátaim szerint a szobámban egy titkos időnyerőt rejtegetek, mellyel minden nap visszautazom egy keveset. Ennél már csak a fárasztó szóvicceimről terjedő anekdoták rosszabbak – soha ne higgyetek ezeknek!

A rendszeres szociális támogatás pont- és igazolásrendszerének egyetemi szintű egységesítése lassan egy éve megtörtént, de a gyakorlatok a kari bíráló bizottságok, illetve az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság szintjén még nem kristályosodtak ki teljesen. Szociális alelnökként a célom, hogy megtörténjen a rendszer finomhangolása, mindenki számára átláthatóvá váljon a bírálás folyamata, és ahol lehetséges, egyszerűsödjön az ügymenet. Hosszabb távon el kell érni a támogatások összegeinek kiszámíthatóbb rendszerbe foglalását, a jelenlegi országos szabályozás hibáinak felülvizsgálatát. A kari bizottságok elnökeivel szoros együttműködésben megvizsgálnám a rendkívüli szociális támogatás egységesítésének lehetőségeit.


Szalma Edina vagyok, az ELTE BTK történelem szakos hallgatója 2012 óta.  Az elmúlt években az ELTE minden szinten meghatározta az életemet, ugyanis tanulmányaim kezdete óta ELTE kollégiumban élek, 2014. április óta vagyok az ELTE BTK HÖK tagja, és 2015. január óta töltöm be a BTK HÖK titkárságvezető pozícióját.

A kari HÖK-ben az intézeti tanulmányi referens szerepét töltöttem be több mint 2 évig, ami amellett, hogy sok tennivalóval járt, mégis a leghálásabb feladatnak tartom: a hallgatótársaimtól érkező pozitív visszajelzések mindig új lendületet adtak a munkámhoz. Az érdekképviselet alapját személy szerint én mindig a tanulmányi ügyekben láttam, legyen az akár egy száz főnek megtartott tájékoztató, vagy csak egy csoportban feltett kérdésre adott válasz, és tevékenységemet továbbra is ennek szellemében akarom végezni.


Papp Dorottya vagyok, negyedéves joghallgató az ÁJK-n. Szakkollégistaként, demonstrátorként, TDK-zó hallgatóként egyaránt része lehettem és lehetek annak a tudományos hálónak, amely átfogja az ELTE-t. Az egyetem falain kívül is aktív vagyok, a Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának voltam képviselője, valamint jelenleg főszervezője a Középiskolások Szabadegyeteme nyári pályaorientációs tábornak. Bibósként számomra érték az önszerveződés és a tudományos munka tisztelete, akárcsak az egészséges kritikai szemlélet és az egyenlő feltételek biztosítása. Úgy gondolom, nekünk hallgatóknak is meg kell töltenünk tartalommal egyetemünk nevében azt a T betűt, ehhez pedig tényleges támogatás szükséges – ezt a szerepet tudja magára vállalni az ELTE HÖK Tudományos Bizottsága is.

A tudományos munka nem az a terület, amelyre a Hallgatói Önkormányzatnak közvetlen ráhatása kell, hogy legyen, ez a tehetséggondozó szervezetek autonómiájára tekintettel sem célszerű. Nem feladata az sem, hogy a hallgatók helyett konferenciákat, tudományos versenyeket szervezzen, ugyanakkor feladata, hogy az ilyen tevékenységeket támogassa és ösztönözze. A Tudományos Bizottság szerepe abban rejlik, hogy a különböző tehetséggondozó formák problémáit, igényeit átlássa, szintetizálja és érdekeiket érvényesítse, miközben az egyedi hallgatói teljesítményeket is elismeri. Úgy látom, az egyetem különböző karain számos szakmai-tudományos program van, azonban ezek kommunikációja nem elég erős, ebben fejlődhetnénk 2016/17-ben. Ha arra is gondolunk, hogy 2017 ismét OTDK év, nem kérdőjelezhetjük meg az ELTE HÖK szerepét ebben.


Zima Richárd vagyok, elsőéves Közép-Európa tanulmányok szakos hallgató. Már fiatalon számos sajtórendezvényen vettem részt, később pedig cikkeket és kritikákat írtam, és a gimnáziumi újság főszerkesztője voltam. Több kari lapnál is szereztem tapasztalatot: az ELTE PPK kari lapjánál, a Perspektívánál olvasószerkesztőként és korrektorként, az ELTE BTK lapjánál, a Pesti Bölcsész Újságnál pedig külső munkatársként dolgoztam. 2014 decemberétől mint újságíró, 2015 tavaszától pedig mint főszerkesztő-helyettes tevékenykedtem az ELTE Online-nál. A magazin vezetőjévé 2015 augusztusában váltam. Legjobban interjút készíteni szeretek, rengeteg nagyszerű beszélgetést köszönhetek ennek.

Az ELTE Online mint az egyetem legnagyobb hallgatói magazinja közel ötven ember munkájának köszönhetően működik, fejlődik – ezért is tartom kiemelten fontosnak, hogy az összetartozást erősítsük és nyitottak legyünk az új ötletekre, gondolatokra. A máshol nem elérhető egyetemi közéleti, kulturális, tudományos és sporthírek publikálásával közelebb hozzuk egymáshoz az ELTE különböző karain tanuló hallgatókat, fotóink és videóink pedig minden nagyobb rendezvényről első kézből tudósítanak. Az alatt az egy év alatt, amit az ELTE Online főszerkesztőjeként töltöttem, egyre több és több megvalósítandó ötletet gyűjtöttem össze, tanulva például az ELTÉnyek, az újraindított ELTEvízió és a különböző témájú cikksorozatok tapasztalataiból. A jövőben is szeretném minden ELTE-s számára biztosítani a hiteles és szórakoztató tartalmakat.


Hegedüs Gabriella vagyok, 2012 óta az ELTE hallgatója. Pszichológia szakon tanulok a PPK-n, emellett jogot hallgatok az ÁJK-n. 2014 márciusától két éven keresztül képviseltem a hallgatók érdekeit a PPK HÖK Tanulmányi Bizottságának elnökeként. Feladataim végzése közben sok tapasztalatot szereztem és rengeteg élménnyel gazdagodtam a kari HÖK-ben, mindezt szeretném kamatoztatni egyetemi szinten is.

Magaménak érzem a transzparenciát, fontosnak tartom, hogy az egyetemi hallgatók a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb csatornán tudjanak tájékozódni az ELTE HÖK munkájáról, aktuális teendőiről és elért eredményeiről. Így célom az, hogy érthető és átlátható formában megszerkesztett dokumentumokat közvetítsünk a hallgatók felé, amely által egyre többen nyernek szívesen betekintést a minden hallgató érdekeit szolgáló ügyekbe.


Dávid Szamanta vagyok, másodéves pszichológia alapszakos hallgató a Pedagógiai és Pszichológiai Karon. A gólyatáboromban és az első hetekben ért hallgatóbarát légkör és a változatos programok hatására már gólyaként elkezdtem karunk népszerű képzését, hogy a két féléven átívelő munka és játszva tanulás után én is az Animátori Kör részese lehessek. Azóta eltelt több mint egy év, de ez az önszerveződő csoport továbbra is aktív részese a mindennapjaimnak, hiszen legyen szó a kari közélet és rendezvények szervezéséről, a hallgatók tájékoztatásáról vagy éppen a kari identitás erősítéséről, az Animátori Kör tagjaként én is a tartalmas hallgatói évek megteremtésén dolgozom. Emellett tagja vagyok a karunkon működő Delegált Körnek is, melynek köszönhetően naprakész információkkal tudom ellátni a kérdésekbe ütköző hallgatótársaimat tanulmányi, tudományos, szociális és pályázati ismeretekről. Ezzel párhuzamosan fontossá vált számomra a hallgatói érdekképviselet is. Tanulmányaimból fakadóan az esélyegyenlőségi terület az, amelyen belül legmagasabb szinten alkalmazhatom szakmai kompetenciáimat, igyekezve ezzel növelni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat munkájának színvonalát.


Fazakas Áron vagyok, harmadéves szociológia alapszakos hallgató. A hallgató érdekképviselettel viszonylag korán, már elsőéves koromban kapcsolatba kerültem. Kezdetben a TáTK HÖK szociális bizottságát erősítettem, majd 2015 áprilisától a Rendezvényszervező Bizottságot vezetem. Az elmúlt évek után több gólyatábor, gólyabál, felező, Lágymányosi Eötvös Napok és számtalan kari rendezvény szervezése, illetve lebonyolítása áll a hátam mögött.
A hallgatói rendezvények véleményem szerint az egyik sarkalatos pontjai az egyetemi közösségbe való bevonódás folyamatának és a hallgatói életnek. Az egyetemi rendezvények nyújtanak lehetőséget az ismerkedésre, a kapcsolatok építésére, de akár szakmai előmenetelünkben is fontos szerepet játszhatnak. Az első benyomásokat keltő gólyatáboroktól kezdve az elegáns gólyabálokon át egészen a tudományos konferenciákig vagy a kulturális eseményekig, minden hallgatói rendezvénynek és kezdeményezésnek tükröznie kell azt a minőséget, amivel az ELTE-t azonosítják. Ez az a cél, ami eddig is szem előtt tartottam, és amire törekedni fogok a jövőben is.


Móczik Alexandra a becsületes nevem, de sportos berkekben leginkább Móczi fedőnév alatt futok. Jelen pillanatban végzős skandinavisztika szakos hallgató vagyok, jövő évtől pedig terveim szerint lelkes sportszervező gólya leszek. Mindenem a sport és a sportszervezés. Az egyetem női futsalcsapatának vagyok a kapusa, illetve egy nagypályás csapatban is védek. Emellett imádok longboardozni, de bármilyen más sportra is kapható vagyok. A sporton kívül még az idegen nyelvekkel is jó barátságban állok és szeretek új embereket megismerni.

A sportösztöndíjas rendszer megújításra került, ennek az utóéletével, visszajelzéseivel mindenképpen foglalkozni tervezek, hogy még hatékonyabban tudjon működni és még több új sportág kerülhessen be. A BEAC-cal illetve a sportbizottsággal együtt szeretném a kari és kollégiumi sportnapok, sportprogramok szervezését és népszerűsítését átgondolni, hogy növelni tudjuk a részvételi arányt, és így minél több hallgató juthasson sportolási lehetőséghez. A külföldi hallgatók sportéletére is nagyobb hangsúlyt tervezek fektetni, és szeretném, ha az egészségfejlesztés is része lenne az egyetemi sportéletnek. Emellett pedig szeretnék egy versenyzői adatbázist létrehozni, ami megkönnyíti a célzott információáramlást, illetve ezen hallgatóink támogatását is növelni kívánom. Természetesen a sportinfrastruktúra fejlesztése is fontos szempont lenne jövő évi munkámban.


Nagy Anett vagyok, harmadéves matek-német tanárszakos hallgató. Már egész korán belevetettem magam a közéletbe, először mint a gólyákat segítő mentor, majd mint tanárszakos képviselő tevékenykedtem. Ezután jött a még nagyobb feladat, aminek köszönhetően már több mint egy éve töltöm be az ELTE HÖK-ben a tanárképzési referensi tisztséget. Hogy belefáradtam-e? Nem. Azt gondolom, hogy egy jó úton indult el a tanáris érdekképviselet, azonban számos jó ötlet még nem valósult meg, ezeket szeretném most a ti véleményetekkel kibővítve, veletek karöltve véghezvinni.

Mik is szerepelnek a terveim között? Igyekszem kellő önkritikával tekinteni az elmúlt egy év munkájára. Remélem, hogy sikerül megőriznünk az együttműködést a Tanárképző Központtal és továbbra is hatékonyan érvényesíthetjük a tanárszakos hallgatók érdekeit a megfelelő helyeken. Továbbá jónak tartanám a Tanárszakos Hallgató Fórum megrendezését a későbbiekben is, ugyanis így kommunikálhatunk veletek a legközvetlenebb módon. Szeretném, ha végre tisztázni tudnánk a külügyi lehetőségeket is. Egyre több panasz érkezik az tantervekre, így elkezdenénk azok átnézését, az egyik legnagyobb projektnek azonban a tanárszakos tanulmányi ösztöndíj átdolgozásának megkezdését tekintem.

 


Dávid Szamanta, Hegedüs Gabriella  és Papp Dorottya képei kivételével, a fotókat Vörös Tamás készítette.